„Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością,
jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy”
 Albert Einstein

 

dr Ryszard Cibor


Trochę danych:

Wykształcenie:

 • 1966 – 1971 Katolicki Uniwersytet Lubelski – magister filozofii chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej.
 • 1988 Uniwersytet Śląski w Katowicach – doktor nauk humanistycznych (w zakresie psychologii). Praca doktorska pt. „Struktura ja a motywy podejmowania leczenia odwykowego i jego przebieg w warunkach szpitalnych” nagrodzona w 1989 roku przez ZG Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1971 – 1984 Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
 • 1971 – 1981 – psycholog na oddziałach psychiatrycznych.
 • 1981-1984 Kierownik Oddziału Odwykowego Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.
 • 1984 – 1987 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej – starszy wykładowca.
 • 1987 – 2007 Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Pedagogiki:
 • 1987 – 1994 – Starszy wykładowca.
 • 1994 – 2005 –  Adiunkt.
 • 1996 – 1999 –  Prodziekan ds. Studenckich.
 • 1998 –1999 Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Studiów Pedagogicznych w Jastrzębiu Zdroju.
 • 1999 – 2003 Kierownik Studiów Zaocznych i Podyplomowych Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 • 2005 – nadal:  Wyższa Szkoła „Humanitas” w Sosnowcu – adiunkt
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu (2005-2007).
 • Wykłady w: Wyższa Szkoła Technik Inżynieryjnych w Ustroniu, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej  w Katowicach, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach.

Dodatkowa działalność.

 • Biegły sądowy z zakresu psychologii (sprawy karne, rozwodowe, uzależnienie od alkoholu).
 • Współpraca z Katowickim Dyskusyjnym Klubem Penitencjarnym (1979 – 1997).
 • Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego (na stopnie specjalizacji zawodowej psychologów) w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej ( 1994 – 2000).
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Oligofrenopedagogika” Uniwersytet Śląski.
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki” (SWPS – Katowice, Wrocław).

Publikacje.

Książki.

 • Ryszard Cibor, Struktura „ja” a motywy podejmowania leczenia odwykowego. Katowice 1994. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Andrzej Murzyn, Ryszard Cibor, Stanisław Michałowski, Dziecko w świecie pokus. Kraków 2000. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Marian Ciesielski, Ryszard Cibor, Wojciech Korchut: Komisja Nauk Psychologicznych PAN Oddział w Katowicach – działalność w latach 1979 – 2011. (Materiały źródłowe). Katowice 2011. Psychotronics publishing.
 • Ryszard Cibor, Wojciech Korchut (red.): Podstawy prawne badań i orzecznictwa psychologicznego w Polsce. Katowice 2016. Psychotronics publishing.

Artykuły:

 1. Psychologiczne problemy orzekania zależności od alkoholu. W: Stanik J., Pobocha J. (red.) Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. Współpraca psychologiczno-psychiatryczna w ekspertyzach sądowych. Katowice 1983.
 2. Wykorzystanie Diagnostycznego Kwestionariusza Osobowości (DKO-74/M.) do badania alkoholików. „Problemy Alkoholizmu” 1984, nr 6.
 3. Preferencja zamierzeń życiowych u pacjentów oddziału odwykowego. „Problemy Alkoholizmu” 1984, nr 11.
 4. Struktura „ja” u osób uzależnionych od alkoholu. W: Stanik J. (red.) Uzależnienie alkoholowe – psychologiczne i psychiatryczne problemy w ekspertyzach sądowych i terapii. Katowice 1986. SKP.
 5. Osobowościowe i sytuacyjne ograniczenia w kształceniu kursowym. W: Gondzik E. (red.): Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w służbie gospodarki i kultury narodowej. Katowice 1986.
 6. Model pomocy jako podstawa funkcjonowania oddziału odwykowego. „Problemy Alkoholizmu” 1987, nr 3.
 7. Współodpowiedzialność i pomoc rodziny w przypadku uzależnienia od alkoholu współmałżonka. W: Czech B., (red.) Współdziałanie sądów rodzinnych z poradnictwem rodzinnym. Warszawa 1987.
 8. Zagrożenie alkoholowe dzieci i młodzieży. W: Krywult E. (red.) Zaburzenia zachowania młodzieży a perspektywa modeli zintegrowanej profilaktyki. Bielsko-Biała 1987. IKN-ODN.
 9. Uwarunkowania decyzji o podjęciu leczenia odwykowego. „Zdrowie Psychiczne”, 1988, nr 1.
 10. Motywy podejmowania leczenia odwykowego. „Problemy Alkoholizmu”, 1989, nr 6.
 11. Wybrane czynniki rozkładu pożycia małżeńskiego. W: Stanik J. (red.) Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Katowice 1990. Wyd. UŚ.
 12. Zawodowe i etyczne problemy opiniodawstwa psychologicznego. W: Stanik J. (red.) Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Katowice 1990. Wyd. UŚ.
 13. Pedagog wobec zagrożenia alkoholizmem dzieci i młodzieży.„Ruch Pedagogiczny” 1992, nr 3-4.
 14. Poznanie dziecka jako element praktyki pedagogicznej. W: Dymara B. (red.), Sztuka bycia nauczycielem. Cieszyn 1993. Wyd. Filii UŚl.
 15. Wychowanie a osobowość. W: Kojs W. (red.) Szkice o wychowaniu. Katowice 1994. Wyd. UŚ.
 16. Potencjał twórczy dziecka. W: Dymara B. (red.), Dziecko w świecie sztuki. Kraków 1996.”Impuls”.
 17. Osobowość a resocjalizacja. Rozdział w pracy zbiorowej: Cibor R., Nawój J.(red.) Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach więziennych. Cieszyn 1997. Katowicki Dyskusyjny Klub Penitencjarny.
 18. Zagrożenia w rozwoju psychicznym dziecka W: Dymara B., (red.), Dziecko w świecie rodziny. Kraków 1998. Impuls.
 19. Zjawisko alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży. W: Stochmiałek J., Pedagogika wobec kryzysów życiowych. Warszawa – Radom 1998. Instytut Technologii Eksploatacji.
 20. Atrybucje w sytuacji pomocy. W: Stochmiałek J. (red.) Praca socjalno-opiekuńcza. Wybrane zagadnienia. Cieszyn 1999. Wyd. Filii UŚl.
 21. Bilans psychologiczny w pracy nauczyciela. W: Stochmiałek J. (red.) Rozwój pracy socjalno-opiekuńczej. Cieszyn 2000. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 22. Psychologiczne podstawy współdziałania. W: Dymara B. (red.) Dziecko w świecie współdziałania. Kraków 2001. „Impuls”.
 23. Koszty psychologiczne w pracy nauczyciela a procesy globalizacji. W: Kojs W. (red.) Kompetencje nauczyciela szkoły przyszłości. Cieszyn 2004. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.
 24. Psychologiczne uwarunkowania poczucia bezradności. W: Gajdzica Z., Rembierz M., (red.), Bezradność, interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej. Katowice 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 25. Kształtowanie poczucia tożsamości u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rozdział w pracy zbiorowej. W: Klinik A., Rottermund J., Gajdzica Z., Edukacja – socjalizacja- autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej. Kraków 2005. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 26. Poziom reaktywności a podatność na wypadki u dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Zeszyty Naukowe WSH – Pedagogika” nr 1, 2006.
 27. Patologia zabawy. W: Dymara B. (red.), Dziecko w świecie zabawy. Kraków 2008. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 28. Niektóre poznawcze i emocjonalne uwarunkowania zachowania się uczestników ruchu drogowego. W: Horst W.M., Dahlke G. (red.) Bezpieczeństwo na drogach – edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami. Poznań 2008. Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 29. Propozycje nowych narzędzi diagnostycznych do oceny właściwości kierujących pojazdami samochodowymi. W: Horst W.M., Dahlke G. (red.) Bezpieczeństwo pracy kierowców. Uwarunkowania psychologiczne i ergonomiczne. Poznań 2008. Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 30. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych. „Chowanna” 2008, nr 1(30).
 31. Motywacja do leczenia odwykowego jako przedmiot opiniodawstwa psychologicznego. W: Stanik J.M. (red.), Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 32. Ryszard Cibor, Wojciech Korchut: Perception of risk and inclination toward risky behaviour of automobile drivers. W: W. Horst, G. Dahlke (eds.), Driver occupational safety. Perception and behaviour. Poznań 2011. Publishing House of Poznan University of Technology. (s. 17 – 36).
 33. Wojciech Korchut, Ryszard Cibor, Zbigniew Damijan, Jakub Paszulewicz: Functional efficiency of a sight receptor in limited light conditions – method and measurement. W: W. Horst, G. Dahlke (eds.), Driver occupational safety. Perception and behavior. Poznań 2011. Publishing House of Poznan University of Technology. (s. 67 – 76).
 34. Pedagogiczne i psychologiczne problemy stomatologii. „Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” Nr 6, 2011, s. 127-140.
 35. Bilans psychologiczny w pracy nauczyciela przedszkola. W: Kornaszewska-Polak M. (red.) Wystarczająco dobre życie. Sosnowiec 2015. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

Członkostwo w organizacjach (aktualne)

Komisja Nauk Psychologicznych PAN O/Katowice – sekretarz (od 1993 do chwili obecnej).

Otrzymane nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi.

 • 1987 – Nagroda Indywidualna III stopnia (U. Śl.)
 • 1989 – Nagroda im. Wojciecha Moczulskiego za pracę doktorską (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
 • 1991 – Nagroda Indywidualna II stopnia (U. Śl.)
 • 1994 – Nagroda Indywidualna II stopnia (U. Śl.)
 • 1999 – Nagroda Indywidualna II stopnia (U. Śl.)
 • 2007 – Nagroda Indywidualna II stopnia (U. Śl.)